Spole?ný p?ístup k platformám Autodesk Docs i Autodesk BIM 360 Docs


Dostupn?jší cloudové služby Autodesk

08.12.2021


Autodesk Docs budou k dispozici i samostatn?

Spole?nost Autodesk oznámila n?kolik novinek týkajících se cloudových služeb pro oblast BIM projektování a spole?ného datového úložišt?, CDE.

  • První z nich je podpora pracovních postup? dle mezinárodní normy ISO 19650, což významn? pom?že v implementaci BIM standard? v projek?ních procesech.
  • Druhou, technickou a “geopolitickou” novinkou, je možnost volby úložišt? projektových dat na evropských serverech. Tím se jednak sníží latence datových p?enos? (zrychlí se odezvy) a jednak jsou vaše data spravována pod evropskou jurisdikcí.
  • T?etí významnou novinkou je možnost samostatného nákupu produktu Autodesk Docs, resp. p?echodu ze stávajících BIM 360 Docs. V nejbližších týdnech budou oznámeny detaily tohoto p?echodu.

Spole?nost Autodesk krom? oznámení nových pracovních postup?, které zákazník?m pomohou dodržovat normy ISO 19650 a možnosti ukládat data projekt? primárn? v Evrop? pro r?zné produkty Autodesk Construction Cloud oznámila, že brzy bude k dispozici možnost samostatného nákupu aplikace Autodesk Docs.

CDE ?ešení Autodesk Docs umož?uje výkonnou a snadno použitelnou spolupráci a správu dat a vytvá?í jediný zdroj pravdy v celém životním cyklu projektu.

Zákazníci si budou moci vybrat, zda si Autodesk Docs p?edplatí samostatn?, prost?ednictvím projek?ní BIM sady AEC Collection nebo spolu s produkty Autodesk Construction Cloud.

Stávající uživatelé BIM 360 Docs budou 7. ?ervence automaticky p?evedeni na p?edplatné produktu Autodesk Docs, a to tak, že ke svému stávajícímu p?edplatnému BIM 360 Docs získají navíc p?edplatné Autodesk Docs, aniž by se zm?nila cena. Noví zákazníci, kte?í si zakoupí Autodesk Docs, naopak získají také p?ístup k BIM 360 Docs.

Porovnání funkcí Autodesk Construction Cloud (Collaborate a Collaborate Pro) a Autodesk BIM 360 (Coordinate a Design):

BIM norma ?SN EN ISO 19650 je podporována jak v Autodesk Revitu, tak v CDE aplikacích Autodesk Construction Cloudu

Aktuální ceny licencí BIM a CDE produkt? Autodesk najdete na CAD eShopu – shop.arkance-systems.cz 

S p?ípadnými dotazy prosím kontaktujte Arkance Systems, nejv?tšího partnera Autodesku v ?eské republice, na Slovensku a v Ma?arsku.