Dva nové e-learning kurzy – Základy Revit a Základy Civil 3D


Nau?te se základy BIM aplikací pro pozemní stavitelství a inženýrské stavby

07.12.2021

Spole?nost Arkance Systems spouští dva nové rozsáhlé e-learning kurzy pro online výuku základ? BIM aplikací Autodesk Revit (pozemní stavitelství) a Autodesk Civil 3D (inženýrské stavby).

Zájemci se díky nim mohou podrobn? seznámit s funkcemi a ovládáním t?chto populárních projek?ních nástroj? – moderní formou, tempem, které jim vyhovuje, odkudkoliv a za dostupn?jší cenu než u prezen?ních školení. Sou?ástí kurz? jsou videoukázky a datové sety pro odzkoušení jednotlivých funkcí na vlastním po?íta?i.

E-learning kurzy – úsp?šní absolventi získají certifikát Arkance Systems, Autorizovaného školicího st?ediska Autodesk (ATC).

Základy Autodesk Revit

E-learning kurz Autodesk Revit

Tento kurz je ur?en pro za?ínající uživatele BIM aplikace Autodesk Revit a obsah lekcí je zam??en na projektování pozemních staveb. Kurz obsahuje celkem 62 videoukázek, rozd?lených do 10 oddíl? a 74 kapitol, které uživatele seznámí se základními nástroji Revitu a pomohou mu pochopit zp?sob práce v Revitu. Kurz je vhodný i pro uživatele verze Revit LT.

 • Uživatelské prost?edí
 • Práce s projektem
 • Modelování 3D komponent
 • Edita?ní nástroje
 • Vytvá?ení pohled?
 • Vlastnosti pohledu
 • Tvorba dokumentace
 • Spolupráce s okolím
 • Terén
 • Výstupy

Na za?átku každého oddílu najdete popis probíraných lekcí a pokud je t?eba cvi?ení, tak i dataset ke stažení. Lekce obsahují názorné video s komentá?em. Na konci každého oddílu pak souhrnný test za všechny lekce daného oddílu. N?které testy obsahují i datasety, které si m?žete stáhnout. Úsp?šné složení t?chto test? je podmínkou pro získání certifikátu o úsp?šném absolvování kurzu. Otázky jsou jak teoretické tak i praktické. Datasety jsou vytvo?eny pro verzi Revit 2020 a lze je tak otev?ít ve verzi 2020 a nov?jších.

Kurz je p?ístupný po dobu 3 m?síc? po objednání.

Kurz si m?žete objednat na: 

Základy Autodesk Civil 3D

E-learning kurz základy Autodesk Civil 3D

Obsah lekcí je mírn? zam??en na projektování silni?ních staveb. Vždy se ale jedná o základní projek?ní postupy, které m?žete aplikovat i v jiných profesích infrastruktury, vodohospodá?ských a liniových staveb.

Kurz je sestaven celkem z 9 oddíl?.

 • Uživatelské prost?edí
 • Body
 • Povrchy
 • Trasy
 • Podélné profily
 • Šablony p?í?ných ?ez?
 • Koridory
 • P?í?né ?ezy
 • Výstupy

Na za?átku každého oddílu najdete popis probíraných lekcí a dataset cvi?ení. Lekce obsahují názorné video s komentá?em. V datasetech najdete podklady k jednotlivým lekcím, tak abyste si mohli sami vyzkoušet prezentované postupy.

Na konci každého oddílu je p?ichystaný test s vlastním datasetem. Otázky jsou jak teoretické tak i praktické. Je proto nezbytné, abyste m?li b?hem testu k dispozici program Autodesk Civil 3D.

Délka kurzu je cca 2,5 hodiny, probírat se bude 9 témat a k dispozici je 28 videí. Kurz z?stane p?ístupný po dobu 3 m?síc? po objednání.

Kurz si m?žete objednat na: