Online konference Autodesk LIVE 2022 – d?kujeme za ú?ast


Co p?inesla letošní konference Autodesk LIVE 2022

07.12.2021

Ve st?edu 5. kv?tna se uskute?nil již ?tvrtý ro?ník jarní online konference spole?nosti Arkance Systems (d?íve známé jako CAD Studio) – “Autodesk LIVE 2022“. Tato akce se koná v podob? interaktivního ve?ejného videostreamu vysílaného na YouTube a Facebooku a p?edstavujeme v ní nov? vydané produkty Autodesku i aplikace vyvinuté samotnou firmou Arkance Systems.

Na letošním LIVE 2022 byla p?edstavena nová produktová ?ada Autodesk 2022. Ranní dvouhodinová sekce byla zam??ena na strojírenství (CAD/CAM), následovala sekce GIS/FM produkt? a odpolední sekce se v?novala stavebnictví a BIM technologiím. Letos byla významná ?ást programu v?novaná novým aplikacím z dílny Arkance Systems – a? už to byly stroja?ské automatiza?ní nástroje založené na platform? Autodesk Forge, PDM nástroje pro Autodesk Vault, dopl?ky pro Fusion 360, GIS nástroje kolem platformy twiGIS nebo nové BIM nástroje dopl?ující aplikace Revit a Civil 3D – nap?. BIM Feeder, Potrubák, Záborák, Výpis prvk?, rozší?ená verze Holixa Tools for Revit a další. T?mto novým nástroj?m se budeme v?novat i v následných webiná?ích.

Trvalý zájem odborné ve?ejnosti o novinky CAD, CAM, PDM, GIS a BIM aplikací se projevil nejen po?tem zaregistrovaných, ale p?edevším po?tem reálných ú?astník? – vysílané videostreamy zhlédlo na po?íta?ích, tabletech, chytrých telefonech a televizorech p?es 1500 sledujících (letos bez ma?arskojazy?né sekce).

Profesionální kvalitu vysílaného streamu ve full-HD rozlišení technicky zajiš?ovaly spole?nosti LIVEsignal.tv a AV Media z televizního studia v Praze. Celková doba vysílání p?esáhla 6 hodin.

?ást videorežie
P?ipomenutí oslavy 30 let firmy
Jak vidí scénu prezentující
Sekce “Kulatý st?l”

Diváci na obou platformách nám zasílali b?hem vysílání ?adu zajímavých dotaz? k jednotlivým prezentovaným novinkám. Naprostou v?tšinu z nich jsme zodpov?d?li p?ímo ve vysílání b?hem prezentací, nebo rovnou v interaktivním chatu. Pokud máte ješt? n?jaký dopl?ující dotaz, klidn? se ptejte i dále – k dispozici je ve?ejné diskuzní fórum na našem portálu CADforum.cz nebo chat okno v pravém dolním rohu web stránky. P?ipravujeme také navazující akce a seminá?e – p?ihlásit se m?žete na stránce Plánované akce.

Na záv?r vysílání byl vylosován výherce tabletu Apple iPad 10.2 – jejich novým majitelem se stává pan Dobruský. Gratulujeme!

Pro registrované (ú?astníky i nové zájemce) je nyní k dispozici kompletní archiv s videozáznamem všech prezentací z Autodesk LIVE 2022 – viz arkance-systems.cz/autodesk-live-2022