Nové CAD/BIM aplikace Arkance Systems pro stavebnictví


Nové nadstavby pro Revit a Civil 3D

07.12.2021

Spole?nost Arkance Systems (CAD Studio) uvádí n?kolik nových aplikací a nových verzí stávajících aplikací – nadstaveb pro BIM produkty Autodesk Revit a Autodesk Civil 3D. Tyto add-on aplikace rozši?ují stávající funk?nost produkt? Autodesk dopln?ním nových nástroj? pro automatizaci a urychlení typických postup? používaných p?edevším ?eskými a slovenskými projektanty. Projektanti a architekti si tak mohou snadno zvýšit produktivitu každodenních operací a p?ípravy projekt?, p?ímo ve známém prost?edí Revitu nebo Civilu 3D. Všechny uvedené aplikace byly p?edstaveny i na nedávné konferenci Autodesk LIVE 2022.

Které nové aplikace jsou nyní k dispozici?

Holixa Revit Tools V3.1 (2022)

Revit Tools jsou tradi?ním bonus dopl?kem pro zákazníky CAD Studia potažmo Arkance Systems. Práv? z podn?t? zákazník? se postupn? rozrostly do více než 50 nástroj? a funkcí pro projektování v Revitu, v?etn? TZB funkcí. Sortiment dopl?ujících nástroj? sahá od univerzálních funkcí výkaz?, popis?, tabulek, výb?ru objekt?, sledování ?asu nebo p?íkazového ?ádku, p?es podepisování obsahu BIM rodin a projekt?, až po specializované funkce práce s modelem terénu, podlahami nebo prostupy. Zákazníci získávají tuto nadstavbu zdarma.

Nová verze Revit Tools 3.1 p?ináší krom? podpory nového Revitu 2022 i funkce sledování aktualizací externích referencí, izolace potrubí nebo práce s ID elementu. Novinky shrnuje blog NaZdi.

Více na stránce Revit Tools

CS Civil Tools V2.0.26 (2022)

Podobn? jsou Civil Tools tradi?ní bonus nadstavbou pro uživatele Autodesk Civil 3D. Nová verze dopl?kových nástroj? pro projektanty inženýrských a dopravních staveb p?ináší podporu verze 2022, nový licen?ní mechanismus Holixa nebo rozší?ení funkce K?ížení o export do XLS.

Více na stránce Civil Tools

Holixa BIM Feeder

BIM Feeder je nová nadstavbová aplikace umož?ující hromadn? doplnit do Civil 3D výkresu popisná data – do vlastností definovaných datovým standardem SFDI pro silni?ní, železni?ní a vodohospodá?ské stavby. Výsledkem použití aplikace je p?edem vymodelovaný 3D výkres obsahující t?lesa, povrchy, 3D k?ivky apod. obohacené o popisné informace, který je následn? po kontrole možné exportovat do mezinárodního a otev?eného BIM formátu – IFC. Vstupním zdrojem pro definici datové struktury je univerzální soubor XLS.

Více na stránce BIM Feeder

Datový standard + BIM Feeder

CS Potrubák

Nadstavbová aplikace umož?ující v aplikaci Autodesk Civil 3D ze situa?ního prostorového modelu kanaliza?ní sít? vygenerovat podélné profily odpovídající ?eským p?ípadn? slovenským standard?m. Hlavním benefitem je dynamické propojení situa?ního návrhu s podélnými profily v?etn? hydraulických výpo?t? a r?zných typ? výpis? prvk? sít?. Výsledný prostorový model lze doplnit popisnými informacemi dle datového standardu a vyexportovat do ?asto požadovaného IFC formátu.

Více na stránce Potrubák

Globální nastavení – Terén

CS Výpis prvk?

Nová nadstavbová aplikace pro Autodesk Revit umož?ující automaticky generovat tabulkové výpisy oken a dve?í, v?etn? popisu a pohledových schémat, tak jak jsme zvyklí v našich kon?inách.
Výstupy jsou generované do projektu na výkresy ve formátu A4 a jsou samoz?ejm? dynamicky propojené s modelem.

Více na stránce Výpis prvk?

Výsledný výpis oken

Výsledný výpis oken – klikn?te pro v?tší

Všechny uvedené aplikace jsou k ihned dispozici ke stažení ve form? Trial verze (viz Download) a lze je zakoupit na CAD eShopu Arkance Systems.