CAD Studio m?ní jméno na Arkance Systems


Tisková zpráva

07.12.2021

Spole?nost CAD Studio, pat?ící do evropské skupiny ARKANCE, m?ní v rámci pokra?ující integrace od dubna své jméno na Arkance Systems.

Praha/Bratislava, 24. b?ezna 2021 – Spole?nost CAD Studio, nejv?tší specializovaný dodavatel CAD, CAM, GIS a BIM ?ešení ve st?ední Evrop?, p?sobí na trhu již p?es 30 let. Od lo?ského ?ervna pat?í do rychle rostoucí evropské skupiny Arkance (viz oznámení). Podle plánované zm?ny identity nyní m?ní spole?nost jméno na Arkance Systems.

Zm?na jména se týká jak samotné spole?nosti CAD Studio (od dubna Arkance Systems CZ s.r.o.), tak jejího zastoupení na Slovensku (Arkance Systems SK s.r.o.) i nedávno získané spole?nosti Varinex-CAD Studio v Ma?arsku (Arkance Systems HU Kft.). Sídlo firmy se v ?R p?esouvá z Ostravy do Prahy, na Slovensku do Bratislavy.

Firemní webové stránky najdete na nové adrese www.arkance-systems.cz

Spole?nost Arkance Systems pat?í mezi nejv?tší evropské partnery firmy Autodesk. Je autorem ?ady populárních nadstavbových aplikací a ?eských lokalizací softwaru. Nabízí ?ešení pro strojírenství a výrobu, stavebnictví a architekturu, mapování, liniové stavby, 3D vizualizace, správu dokument? a správu majetku. Úsp?šn? implementuje ?ešení z oblasti CAD/CAM, BIM, PLM, GIS a multimédií u tisíc? zákazník? ve st?ední Evrop? i v dalších zemích po celém sv?t?. 130 zam?stnanc? p?vodního CAD Studia i celkem 470 zam?stnanc? celé skupiny Arkance Systems je p?ipraveno pomoci malým i velkým zákazník?m zefektivnit návrhové procesy a propojit je s dalšími firemními agendami. Nabídka ?ešení využívá všechny obory digitálního navrhování, primárn? s využitím technologií firmy Autodesk, v?etn? nejnov?jší produktové ?ady „2022“.

„Zm?na názvu je d?ležitým krokem v postupu integrace skupiny, která p?inese nové možnosti našim zákazník?m i uplatn?ní našeho know-how a softwaru na evropském trhu. Pod spole?ným názvem budeme lépe prezentovat produkty z vývojá?ských dílen, služby i dodávky komplexních ?ešení, která ?asto vyžadují spolupráci nap?í? obory i zem?mi. Nové jméno startuje již ?tvrtou dekádu naší firmy, což v dob? akcelerující digitalizace je pro nás zárove? startem další etapy digitální transformace, kterou realizujeme s našimi zákazníky,“ ?íká Jan Binter, ?editel spole?nosti Arkance Systems CZ.

www.arkance-systems.cz – www.cadforum.cz

###

O spole?nosti CAD Studio – Arkance Systems CZ

Spole?nost je dodavatelem CAD, CAM, BIM, PDM, GIS a M&E ?ešení ve st?ední Evrop? s 30letou tradicí. Portfolio spole?nosti pokrývá všechna profesní ?ešení v oblastech strojírenství a výroby, stavebnictví a architektury, geodézie a mapování, vizualizace a animace i geografických informa?ních systém? pro správu majetku a infrastruktury. V nabídce CAD Studia zákazníci najdou rovn?ž komplexní služby, v?etn? implementací, školení, zakázkového vývoje a odborné technické podpory.

CAD Studio, sou?ást evropské skupiny Arkance Systems, je nejvýznamn?jším partnerem spole?nosti Autodesk v ?eské a Slovenské republice a Ma?arsku a je držitelem ?ady jejích certifikací.

Více informací:
www.arkance-systems.cz, www.cadforum.cz, blog.cadstudio.cz, facebook.com/CADstudio

O evropské skupin? Arkance Systems

V rámci spole?nosti ARKANCE se ARKANCE SYSTEMS zam??uje na dodávku kompletních softwarových ?ešení pro všechny fáze životního cyklu inženýrských projekt?. Po ?ad? akvizic nyní ARKANCE SYSTEMS ?ítá 470 zam?stnanc?, v?etn? více než 250 vývojá?? aplikací, kte?í podporují 70 000 uživatel? v rámci evropské sít? v zemích Francie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Polsko, Finsko, ?esko, Slovensko a Ma?arsko. Spole?nost hodlá i nadále investovat prost?edky do strategického rozši?ování své p?sobnosti. Odborníci ARKANCE SYSTEMS stojí v ?ele všech témat týkajících se problematiky BIM, digitálních dvoj?at, pr?myslu 4.0 a dalších oblastí IoT. ARKANCE SYSTEMS je nositelem titulu AUTODESK® PLATINUM RESELLER a TRIMBLE AUTHORIZED CHANNEL PARTNER v všech zemích, kde skupina p?sobí.

O spole?nosti ARKANCE

Posláním spole?nosti ARKANCE je podporovat své zákazníky v procesu digitalizace prost?ednictvím evropské sít? odborník?. Se 650 zam?stnanci pracujícími ve 4 divizích – ARKANCE SYSTEMS, ARKANCE OPTIMUM, ALLTERRA a SITECH – spolupracuje skupina s globálními lídry, zejména se spole?nostmi AUTODESK a TRIMBLE na distribuci a implementaci ?ešení zam??ených na optimalizaci všech fází životního cyklu stavebních nebo pr?myslových projekt?, od kancelá?í po provozní budovy (stavby, továrny…).

O skupin? GROUPE MONNOYEUR

GROUPE MONNOYEUR, rodinný podnik založený v roce 1906, poskytuje svým zákazník?m ze stavebního a pr?myslového sektoru efektivní a produktivní stroje a manipula?ní ?ešení, a to prost?ednictvím distribu?ních sítí BERGERAT MONNOYEUR, APROLIS a IPSO. GROUPE MONNOYEUR navíc pomáhá svým zákazník?m ?ešit jejich výzvy v oblasti dodávek energie a digitalizace, zejména prost?ednictvím specializovaných dce?iných spole?ností ENERIA a ARKANCE. S více než 6460 zam?stnanci tato skupina p?sobí v 17 zemích a v roce 2020 dosáhla obratu 2 miliardy EUR.