+33 (0)1 39 44 18 18 contact@arkance.com A propos de Arkance Systems

Online konference Autodesk LIVE 2022 – d?kujeme za ú?ast


Co p?inesla letošní konference Autodesk LIVE 2022

Ve st?edu 5. kv?tna se uskute?nil již ?tvrtý ro?ník jarní online konference spole?nosti Arkance Systems (d?íve známé jako CAD Studio) – “Autodesk LIVE 2022“. Tato akce se koná v podob? interaktivního ve?ejného videostreamu vysílaného na YouTube a Facebooku a p?edstavujeme v ní nov? vydané produkty Autodesku i aplikace vyvinuté samotnou firmou Arkance Systems.

Na letošním LIVE 2022 byla p?edstavena nová produktová ?ada Autodesk 2022. Ranní dvouhodinová sekce byla zam??ena na strojírenství (CAD/CAM), následovala sekce GIS/FM produkt? a odpolední sekce se v?novala stavebnictví a BIM technologiím. Letos byla významná ?ást programu v?novaná novým aplikacím z dílny Arkance Systems – a? už to byly stroja?ské automatiza?ní nástroje založené na platform? Autodesk Forge, PDM nástroje pro Autodesk Vault, dopl?ky pro Fusion 360, GIS nástroje kolem platformy twiGIS nebo nové BIM nástroje dopl?ující aplikace Revit a Civil 3D – nap?. BIM Feeder, Potrubák, Záborák, Výpis prvk?, rozší?ená verze Holixa Tools for Revit a další. T?mto novým nástroj?m se budeme v?novat i v následných webiná?ích.

Trvalý zájem odborné ve?ejnosti o novinky CAD, CAM, PDM, GIS a BIM aplikací se projevil nejen po?tem zaregistrovaných, ale p?edevším po?tem reálných ú?astník? – vysílané videostreamy zhlédlo na po?íta?ích, tabletech, chytrých telefonech a televizorech p?es 1500 sledujících (letos bez ma?arskojazy?né sekce).

Profesionální kvalitu vysílaného streamu ve full-HD rozlišení technicky zajiš?ovaly spole?nosti LIVEsignal.tv a AV Media z televizního studia v Praze. Celková doba vysílání p?esáhla 6 hodin.

?ást videorežie
P?ipomenutí oslavy 30 let firmy
Jak vidí scénu prezentující
Sekce “Kulatý st?l”

Diváci na obou platformách nám zasílali b?hem vysílání ?adu zajímavých dotaz? k jednotlivým prezentovaným novinkám. Naprostou v?tšinu z nich jsme zodpov?d?li p?ímo ve vysílání b?hem prezentací, nebo rovnou v interaktivním chatu. Pokud máte ješt? n?jaký dopl?ující dotaz, klidn? se ptejte i dále – k dispozici je ve?ejné diskuzní fórum na našem portálu CADforum.cz nebo chat okno v pravém dolním rohu web stránky. P?ipravujeme také navazující akce a seminá?e – p?ihlásit se m?žete na stránce Plánované akce.

Na záv?r vysílání byl vylosován výherce tabletu Apple iPad 10.2 – jejich novým majitelem se stává pan Dobruský. Gratulujeme!

Pro registrované (ú?astníky i nové zájemce) je nyní k dispozici kompletní archiv s videozáznamem všech prezentací z Autodesk LIVE 2022 – viz arkance-systems.cz/autodesk-live-2022

V.1.0.0