Uveden AutoCAD 2022 a další nové produkty Autodesk ?ady 2022


Moderní návrhové nástroje s podporou Arkance Systems

07.12.2021

Spole?nost Autodesk uvedla novou produktovou ?adu 2022. Jako první jsou v ní k dispozici aplikace AutoCAD 2022 (v?. CZ verze a verze AutoCAD for Mac), AutoCAD LT 2022 (v?. CZ verze), i oborové verze AutoCAD Mechanical 2022 (v?. CZ verze), AutoCAD Architecture 2022AutoCAD Electrical 2022AutoCAD Map 3D 2022AutoCAD Plant 3D 2022AutoCAD MEP 2022AutoCAD Raster Design 2022, dále Navisworks 2022Vault Basic 20223ds Max 2022 a Maya 2022.

Spole?ným rysem nových aplikací jsou funkce pro propojenou týmovou spolupráci využívající cloudové prost?edí a zjednodušené nástroje instalace.

AutoCAD 2022 p?ináší výkonnostní vylepšení a nové funkce pro p?ipomínkování návrh? v týmu. P?íkazem STOPA m?žete zp?ístupnit poznámky dopln?né pomocí sdílení v mobilní nebo webové verzi AutoCADu. Nový p?íkaz PO?ET p?edstavuje snadno použitelnou cestu pro vykazování po?tu výkresových prvk?, nap?. zvolených typ? blok?. Paleta Odeslat do DOCS je rychlým zp?sobem publikování návrhu do zabezpe?eného týmového cloudu. Dále se zjednodušilo i sdílení návrh? pro okamžité p?edání. Seznam nových p?íkaz? verze 2022 najdete v p?ehledu na CADforum.cz.

Licence AutoCADu zahrnuje i všechny jeho profesní verze (Mechanical, Architecture, Electrical, MEP, Plant 3D, Map 3D, Raster Design) rozši?ující funk?nost AutoCADu o profesní funkce a knihovny. Sou?ástí licence je také mobilní a webová verze, které m?žete pohodln? využívat v terénu, s vždy aktuálními výkresovými daty. Webový AutoCAD m?žete využívat i s AutoCADem LT 2022.

Novinky AutoCAD Plant 3D 2022 shrnuje dokument Plant 3D 2022 – novinky

AutoCAD 2022

TRIAL verze nových nástroj? si m?žete stáhnout z naší stránky Download. AutoCAD 2022 podporujeme i v našich nadstavbových aplikacích – freeware i komer?ních (viz Download a Autodesk Apps). Cenové informace k nabízeným produkt?m Autodesk i Arkance Systems najdete na CAD eShopu.

P?ihlaste se na online konferenci Autodesk LIVE 2022, kde p?edstavíme novinky a jejich praktické p?ínosy v praxi, nové nadstavbové aplikace z vlastní dílny i sm?ry technologického vývoje v oblasti CAD, CAM, BIM a PDM aplikací.